sept15

Energiberäkning

Vad är en energiberäkning?
Du som bygger nytt eller bygger till behöver oftast komplettera din bygglovsansökan med en energibalansberäkning eller energiberäkning som det även kallas. Detta är en teoretisk simulering över hur mycket energi det färdigställda huset kommer att använda under ett normalår. Senast två år efter att byggnaden tas i bruk ska detta verifieras genom att utföra en energideklaration.

 

Varför skall ni anlita oss?
Våra energiexperter utför energiberäkningarna i enlighet med Boverkets ByggRegler, BBR 25 alternativt BBR 26 och använder brukarindata från BFS 2017:6 BEN-2 samt använder de senaste och bästa programvarorna för energiberäkningar genom VIP Energy.

Dessutom har vi mycket konkurrenskraftiga priser och kan erbjuda snabb service!

Läs mer om hur en energiberäkning ska utformas.
www.boverket.se BBR (pdf)
Läs mer om indatan vi använder.

BFS 2018:5 - BEN (pdf)

Energiklassificering

Skäl till att göra en energiberäkning

 • Krav vid tekniskt samråd för att få bygglov
 • Är tilläggsisoleringen ekonomiskt försvarbar
 • Klarar ert befintliga värmesystemet en tillbyggnad?
 • Dimensionera värmesystem
 • Undersöka om huset förbrukar mer än det borde 

Verifiering av den teoretiska energiberäkningen?
Läs mer här eller ladda ner info (pdf)

Energikrav enligt BBR
För att uppfylla dagens krav på en energieffektiv byggnad måste värmeisoleringen vara tillräcklig och ett uppvärmningssystem med en hög verkningsgrad vara installerat. Krav ställs även på kyl- och ventilationsinstallationer. Gränsvärden ställs numera på energiprimärtal viktat mot byggnadens ortplacering och typ av uppvärmningssystem, utöver dessa finns även krav på installerad effekt.
(Värden inom parentens anger högsta tillåtna u-medelvärde.)

Har ditt hus brukats i två år alternativt skall säljas och behöver en energideklaration?

Begrepp som förvirrar
Energibalansberäkning: Teoretiskt beräknad energianvändning under ett normalår.
  
Energiberäkning: Annat namn för energibalansberäkning.

BEN: Fastställande av byggandens energianvändning under normalt brukande och ett normalår.
  
Energideklaration: Beräknad och fördelad faktiskt energianvändning under ett normalår. Skall utföras senaste två år efter att byggnaden tas i bruk alternativt när byggnaden skall säljas. Lokaler samt flerbostadshus skall alltid ha en giltig energideklaration. Är giltig i 10 år.

Primärenergital: Det värde som beskriver byggnadens energiprestanda uttryckt som ett primärenergital. Primärenergitalet utgörs av byggnadens energianvändning, där energi till uppvärmning har korrigerats med en geografisk justeringsfaktor, multiplicerat med primärenergifaktor för byggnadens värmesystem och fördelat på Atemp (kWh/m2 och år).

Atemp: Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan för temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10 ºC, som begränsas av klimatskärmens insida. Area som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, inräknas. Area för garage, inom byggnaden i bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte. (Ej att förväxla med BOA)

Energiprestanda: Hur mycket energi huset förbrukar under ett normalår fördelat per kvadratmeter uppvärmd area.
Redovisas i kWh/m2/år. 

  
Installerad eleffekt: Maximal effekt som kan upptas av installerad apparater för värme och ventilation.
  
U-värde: Konstruktionsdelens benägenhet att genom värmeledning transportera energi.
  
U-medel: Hela byggnadens medelvärde för energitransport genom värmeledning.

Det är mycket att tänka på innan och under en byggnation och vi vill underlätta så mycket som möjligt för er som bygger nytt eller bygger till. Vi hjälper er med att få energideklarationen godkänd enligt de senaste kraven. Skicka oss gärna underlag enligt nedanstående lista. Är det kompletteringar som behövs kontaktar vi er omgående.
 

INFÖR ENERGIBERÄKNINGEN
För att göra en energibalansberäkning behöver vi uppgifter som:
 • Planritning, fasadritning och sektionsritning, gärna digitalt i PDF - format
 • Fastighetsbeteckning samt byggnadsort
 • Uppvärmningssystem, t.ex. värmepump luft/vatten, vedpanna, fjärrvärme, bergvärmepump. Gärna fabrikat och namn på värmesystemet som ni planerar att använda
 • Värmedistribueringssystem, t.ex. vattenburna radiatorer, golvvärme, luftburen värme
 • Typ av ventilation, och med vilken typ av återvinning av frånluften
 • Teknisk beskrivning (eller en enkel beskrivning) som beskriver material och tjocklekar i väggar, golv och tak. Alternativt detaljritning med teknisk beskrivning
 • U-värde på fönster och dörrar som ni planerar att använda, ju lägre desto bättre. Har ni fönster -och dörrförteckning underlättar det
 • Fakturauppgifter

Vid energibalansberäkning för lokaler behöver vi även uppgifter som:

 • Drifttider samt ventilationsflöde på ventilationssystemen
 • Verksamhet samt verksamhetstider i respektive byggnadsdel
 • Temperaturer i respektive byggnadsdel