sept15

eNERGIDEKLARATION

Varför energideklaration?
Det ska finnas en giltig energideklaration för byggnader innan försäljning. Samma sak gäller om försäljningen handlar om enbart en del av byggnad t.ex. en bostadsrätt. Även nya byggnader skall energideklareras inom två år från att byggnaden tagits i bruk. Fr.o.m. 2014 har lagen skärpts angående energideklarationer. En energideklaration ska upprättas av en oberoende energiexpert med krav på en okulär besiktning på plats. Boverket har tillsyn över att energideklaration upprättas, visas och överlämnas där så krävs.

Vi är av KIWA certifierade energiexperter.

Huvudsyftet med en energideklaration är att minska energianvändningen i byggnaden. Energideklarationen beskriver hur effektivt ditt hus är ur energisynpunkt och ger åtgärdsförslag för en mer effektiv energianvändning och bättre inomhusmiljö.

Varför skall ni anlita oss?

Våra energiexperter utför energideklarationen på plats. Energideklarationen utförs alltid av mycket erfarna energiexperter med god kompetens inom energifrågor. 

När energideklarationen genomförts får ni:
 • En översikt av husens nuvarande energistatus, registrerad hos Boverket.
 • En åtgärdsrapport som beskriver eventuella energieffektiviseringsåtgärder.
 • Payofftider som beskriver hur lång tid det tar för åtgärderna att betala sig.
 • Besked på hur stor energibesparingen blir om förbättringarna genomförs.
 • Vid flerbostadshus och lokaler får ni sammanfattningen som ska anslås, inplastade och klara att sättas upp.

Dessutom har vi konkurrenskraftiga priser och erbjuder snabb service!


Arbetsmetod
Energideklarationer utförs alltid av mycket erfaren och certifierad personal med god kompetens inom energifrågor.
Vi tar alltid hänsyn till alla tänkbara förutsättningar för byggnaden. Besiktningen genomförs alltid i samråd med fastighetsägaren för att få så korrekta uppgifter som möjligt.

Vi analyserar alla möjliga åtgärder, både teoretisk och praktisk, och presenterar en tydlig och enkel bild på vilka besparingar som kan göras.
Investeringskostnader, effekter (både miljö och energi) samt återbetalningstider åskådliggörs på ett tydligt sätt.
I rapporten framgår även driftkostnaderna med alternativa energisystem, både med och utan åtgärder för att minska energibehovet.

 


Rekommendationer
Vi rekommenderar alltid alla fastighetsägare en undersökning med värmekamera för att påvisa eventuella brister i konstruktionen. Oavsett hur omfattande en energideklaration utförs, är det mycket svårt att finna fel och brister utan en värmekamera. Allt ifrån byggfusk till oanade energiläckage och framtida problem kan enkelt påvisas.

Energikompetens AB
Vi är idag ett av Sveriges största termografiföretag. Det som gör oss unika är att vi kan kvantifiera energiförluster och påvisa var dessa är med värmekameran. Det är vi ensamma på marknaden om idag. För oss är varje energibesiktning unik!

Energideklarationer
Energikompetens upprättar energideklarationer när en byggnad ska uppföras, innan en byggnad säljs eller en bostad/lokal ska hyras ut eller en bostadsrätt ska överlåtas. Dessutom ska alla byggnader deklareras om vart 10:e år.

Med en energideklaration får du reda på hur bra ditt hus är på att hushålla med energi och vad du kan göra för att förbättra det. Den består av tre delar; besiktning, diagnos och åtgärdsförslag.

Primärenergitalet och den nya energideklarationen
Primärenergitalet är måttet på en byggnads energiprestanda och som infördes i Boverkets byggregler den 1 juli 2017 och används sedan årsskiftet 2019 även vid energideklarationen. Primärenergin är ett mått på vilka resurser som behöver tillföras energisystemet för att uppfylla byggnadens energibehov. Byggnaderna erhåller därefter en energiklass som fastställs av Boverkets databas baserat på BFS 2011:6.
Ni kan läsa mer om den nya energideklarationen på vår hemsida här.

Kontakta oss för mer information.

Energideklaration

Energikompetens utför energibesiktningen på plats

Vid besöket kommer vi att behöva uppgifter om:

 • Byggnadens ägare samt adress, postnummer, ort
 • E-post och telefonnummer
 • Fastighetsbeteckning
 • Golvarea som är uppvärmd över 10 grader
 • Byggnadsår
 • Värmekälla (ex fjärrvärme, direktverkande el, oljepanna etc).
 • Årsförbrukning el samt kostnad för denna
 • Årsförbrukning av övriga värmekällor såsom olja, pellets, fjärrvärme, ved samt kostnad för denna
 • Vattenförbrukning per år
 • Typ av ventilation? Är det en BRF eller lokal behöver en OVK, Obligatorisk Ventilationskontroll utföras. Datum för godkännande?
 • Är radonhalten mätt? Typ av mätning enl. SSI (kort eller lång) Datum?
 • Genomförda energiåtgärder, årtal och typ (t.ex. tilläggsisolering, nya fönster m.m.)
Vid besöket så bedömer och kontrollerar jag de uppgifter som lämnats. Vi registrerar uppgifterna och skickar dem elektroniskt till Boverket. Efter godkännande får ni deklarationen samt en rapport hemskickad via E-post. Flerbostadshusinnehavare samt ägare för kommersiella lokaler får dessutom sammanfattningen som ska anslås, skickad via post, inplastad och klar.

SPARA ENERGIDEKLARATIONEN!
Om du säljer ditt hus och inte kan visa upp en energideklaration, har köparen rätt att låta utföra en sådan på säljarens bekostnad inom sex månader efter kontraktsskrivning! Dessutom kan man beläggas med vite av Boverket .

Energideklarationen är giltig i tio år från godkännandedatumet.
Energideklaration

Läs mer om lagen om Energideklaration
www.riksdagen.se

Läs mer om vad en Energideklaration är och används till
www.boverket.se

Läs mer om Energideklarationer för dig som mäklare
www.maklarsamfundet.se

Kort informationsvideo från BBR om primärenergitalet
www.youtube.com