sept15

Verifiering av Energiberäkning

Vad är en verifierad energiberäkning?
Byggnadens energianvändning ska enligt Boverkets byggregler kunna följas upp och verifieras.
I BBR anges hur verifiering av energikraven ska uppfyllas. Byggnadens energianvändning bör mätas under en tolvmånadersperiod. Byggnadens verkliga verifiering av energianvändningen ska enligt allmänna råd, vara färdigt senast 24 månader efter det att byggnaden tagits i bruk genom en energideklaration utförd av en oberoende certifierad energiexpert.
 
För att få det slutgiltiga slutbeskedet behövs verifiering av primärenergitalet eller energiprestandan. Detta kan utföras enligt två alternativ. Antingen genom energideklaration via uppmätta värden, tidigast 12 månader efter att byggnaden tagits i bruk. Eller via verifierad energiberäkning som baseras på den teoretiska energiberäkningen. Det senare kräver dock verifiering av bland annat lufttäthetsprovning, verifierat värmesystem/ventilationssystem och relationshandlingar. I kontrollplanen ska det redovisas på vilket sätt som energikraven i BBR kapitel 9 gällande energiprestandan, U-medelvärdet och den eventuellt installerade el-effekten ska verifieras.
 
Om en teoretisk energiberäkning är utförd av annan energikonsult eller i egen regi, behöver våra energiingenjörer bygga upp modellen ifrån grunden I VIP Energy. Därmed blir totalkostnaden för verifierad energiberäkning densamma som kostnaden för en teoretisk energiberäkning.
 
För verifiering av energiberäkning enligt gällande BEN rekommenderas täthetsprovning för att fastställa lufttätheten för verifieringen. Vi har på företaget en policy att vi inte utför verifieringar av energiberäkningar utan ett fastställt q50-värde (uppmätt läckagetal). Från senare delen av 2018 finns denna information att ta del av i våra teoretiska energiberäkningars förord och första stycke.
 
Utöver ovan nämnda punkter krävs även:
 
- Relationshandlingar angående A-ritningar för plan, fasad och detaljritning för samtliga byggnadsdelar och sektionsritningar.
 
- U värden från fabrikör gällande byggnadens monterade fönster och dörrar. U-värdet ska redovisas för hela fönsterpartiet och dörrpartiet, alltså inkluderat med karm som har beteckningen (Uw). U-värde för enbart fönstetrets glas redovisas som (Ug).
 
- Information om installationstekniska systemet. Exempelvis fabrikat och typ av ventilationssystem, värmesystem och värmedistribuering.
 
Ni kan läsa mer om varför vi på Energikompetens AB har valt att kräva in täthetsprotokoll inför en verifierad energiberäkning, på Boverkets hemsida här!

Verifierad energiberäkning